29 กรกฎาคม 2559 แรงงานจังหวัดลำพูน (นางสาวอรทัย วงศ์ไชย) ออกพบปะนักเรียน ตามโครงการ “หัวหน้าส่วนราชการพบนักเรียนหน้าเสาธง” ตามยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชน และการร่วมแก้ไขปัญหาด้านอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อนักเรียน เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในเรื่องพิษภัยของยาเสพติด นอกจากนี้ มีการประชุมร่วมกับ “Lamphun Team” ซึ่งเป็นคณะทำงานที่แต่งตั้งจากสหวิชาชีพ โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้แทนจากตำรวจ ผู้แทนปกครอง ผู้แทนท้องถิ่น ผู้แทนสาธารณสุข ผู้แทนสมาคมผู้ปกครอง และครู เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติด