30 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการอบรมตามโครงการรณรงค์ และป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2559 โดยเชิญวิทยากรจากหน่วยงานสุขภาพจิต และจิตเวช โรงพยาบาลลี้ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา และสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบัน แก่นักเรียนแกนนำยาเสพติด จำนวน 100 คน เพื่อสร้างความตระหนักในโทษและพิษภัยของยาเสพติดรู้จักหลีกเลี่ยง
และป้องกันตนเองจากยาเสพติดพร้อมกับนักเรียนแกนนำสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่แก่เพื
่อนและผู้ปกครอง