ผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษาร่วมงานวันองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน