กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

นางสาวอรพิน สุภาวงศ์
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
สอนวิชาศิลปะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 

นายจักรพันธ์ กันธวัง
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
สอนวิชาดนตรี
 

นางสาวปิยะนุช เปลี่ยนแก้ว
ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภาระกิจ
สอนวิชานาฎศิลป์