กิจกรรม อย.น้อย

26 สิงหาคม 2559 นักเรียนชุมนุม อย.น้อย ร่วมกิจกรรมรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และทำความสะอาดในหมู่บ้านหมู่ 16 ร่วมกับ อสม.หมู่16 บ้านนามน ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

6 สิงหาคม 2559 อบต.นาทราย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดอบรมนักเรียนแกนนำ อย. ตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องและแม่ค้า เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ณ ห้องโสตฯ

29 พ.ค. 58คณะครูและนักเรียน เดินรณรงค์ เนื่องในวันงดสูบ บุหรี่โลก

9 ธ.ค. 57 นักเรียนชุมนุม ทักษะชีวิตน่ารู้นำเสนองานตาม โครงการติดตามศูนย์ บริการที่เป็นมิตร ในโรงเรียนณ โรงพยาบาลลี้

20 พ.ย. 57นักเรียนชั้น ม.1อบรมการป้องกันเอดส์ โรคติดต่อทางเพศ สัมพันธ์และหยุดการตั้งครรภ์ ไม่พร้อมในวัยรุ่น จากโรงพยาบาลลี้

18 ก.ย. 57ตัวแทนนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น เข้าร่วมการอบรมการตั้งครรภ์ ไม่พร้อมในวัยรุ่นจากคณะวิทยากร กลุ่ม M ลี้

5 ก.ย.57ครูปิยะนุช     เปลี่ยนแก้ว นำนักเรียนแกนนำเข้าร่วมอบรม การป้องกัน และแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ ไม่พร้อมในวัยรุ่น จังหวัดลำพูน

6 ก.ย. 57 โรงเรียนนาทรายวิทยาคมจัดการอบรมโครงการ ต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา 

4 ก.ย.57 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม จัดการอบรมอาหารปลอดภัยในโรงเรียน

นานาสาระ

การป้องกันไข้เลือดออก

รู้จัก”ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A  H1N1”

เตือนติดลวดจัดฟันแฟชั่นเสี่ยง "โรคเอ๋อ"

การดูแลสุขภาพอนามัย