กลุ่มบริหารงานบุคคล


นางวรารักษ์ เขตสิทธิ
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

 

 

 

 


นางสาววัชราภรณ์ คำรัตน์
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
งานจัดระบบและทะเบียนประวัติ