ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนนาทรายวิทยาคม

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
วัน เดือน ปี
1.
นางประคองพร สืบฟัก 26 พ.ย. 2538 ถึง ก.พ. 2543
2.
นางสาวอัจฉรา วิริยานุภาพพงศ์ 24 ธ.ค. 2544 ถึง ต.ค. 2546
3.
นางช่อฟ้า ม่วงมณี 13 พ.ย. 2546 ถึง ต.ค. 2547
4.
นายยงยุทธ ยะบุญธง 22 มิ.ย. 2548 ถึง ต.ค. 2555
5.
นายโกศล กัญญสาย 2 ต.ค. 2555 ถึง ปัจจุบัน