ผู้บริหารโรงเรียน


นายโกศล กัญญสาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาทรายวิทยาคม

 

นางสาวอัจฉรา กฐินเทศ
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาทรายวิทยาคม