กลุ่มบริหารงานทั่วไป

 


นางสาวอรพิน สุภาวงศ์
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

 

นายนัณฐภูมิ มีสอน
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
งานส่งเสริมประชาธิปไตย

นางศศิพร บุญจูบุตร
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
งานส่งเสริมระเบียบวินัยและจริยธรรม

นางสาววรัญญา ป้อมฝั้น
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
งานคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและเว็บไซต์

นายมิตรชัย สังสถิตย์
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
งานสาธารณูปโภค

นายจักรพันธ์ กันธวัง
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
งานโสตทัศนศึกษา

นางสาวศรุดา นันตุ้ย
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน


นางสาวชนินันท์ ตาวันสี
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
งานเศรษฐกิจพอเพียงด้านเพาะปลูก


นางสาวพุทธิดา สุวรรณวงค์
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
งานธนาคารโรงเรียน


นายมิตรชัย สังสถิตย์
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
งานเศรษฐกิจพอเพียงด้านเพาะเลี้ยง

 


นางสาววริษา ยิ่งเจริญ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
งานสหกรณ์โรงเรียน


นายจักรพงษ์ อัมพุธ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
งานTO BE NUMBER ONE


นางสาวปิยะนุช เปลี่ยนแก้ว
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
งานอนามัย

 

 

 

 

นางสาวกมลรัตน์ แก้วใจบุญ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
งานสวัสดิการนักเรียน 

 

 


นางสาวกรรณิการ์ สิงห์ตัน
ตำแหน่ง ธุรการ


นายฉลอง เอี่ยมฤทธิ์
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
งานขับรถ

นายสำราญ ปาละมา
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
งานขับรถ


 

 

 

 

นายมณฑล ศรีใจ
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
งานขับรถ

 


นายอินทร หมื่นเมา
ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
งานอาคารสถานที่ทั่วไป


 

 นางมัทนา พรมแก้ว
ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมา
งานแม่บ้าน