กลุ่มบริหารงานทั่วไป

 


นางศศิธร มีสอน
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

 

นายนัณฐภูมิ มีสอน
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
งานส่งเสริมประชาธิปไตย

นางศศิพร บุญจูบุตร
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
งานส่งเสริมระเบียบวินัยและจริยธรรม

นางสาววรัญญา ป้อมฝั้น
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
งานคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและเว็บไซต์

นายมิตรชัย สังสถิตย์
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
งานสาธารณูปโภค

นายจักรพันธ์ กันธวัง
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
งานโสตทัศนศึกษา

นางสาวศรุดา นันตุ้ย
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน


นางสาวชนินันท์ ตาวันสี
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
งานเศรษฐกิจพอเพียงด้านเพาะปลูก


นางสาวพุทธิดา สุวรรณวงค์
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
งานธนาคารโรงเรียน


นายมิตรชัย สังสถิตย์
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
งานเศรษฐกิจพอเพียงด้านเพาะเลี้ยง

 

 

 

 

นางสาวกรรณิการ์ สิงห์ตัน
ตำแหน่ง ธุรการ


นางสาวปิยะนุช เปลี่ยนแก้ว
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
งานอนามัย

 

 

 

นางสาวกมลรัตน์ แก้วใจบุญ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
งานสวัสดิการนักเรียน


นางสาวเสาวภา โนจา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
งานสหกรณ์โรงเรียน


นายฉลอง เอี่ยมฤทธิ์
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
งานขับรถ

นายสำราญ ปาละมา
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
งานขับรถ


นายอินทร หมื่นเมา
ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
งานอาคารสถานที่ทั่วไป

 

 

 

 

นายมณฑล ศรีใจ
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
งานขับรถ

 

 


นางมาลี เอี่ยมฤทธิ์
ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมา
งานแม่บ้าน