14 พฤศจิกายน 2559 กิจกรรมวันลอยกระทง (สืบสานตำนานยี่เป็ง) เพื่อใหันักเรียนได้อนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทย
ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป