15 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนนาทรายวิทยาคมรับการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School: LSS)