16 สิงหาคม 2559 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเทิดพระเกียรติแด่องค์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลปัจจุบัน “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” 2. เพื่อให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ และ 3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีการประกวดแข่งขัน ดังนี้ 1. การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ 2. การประกวด Fancy Recycle Dance 3. การแข่งขันการโยนไข่ และ 4. การแข่งขันจรวดขวดน้ำ