17 พศจิกายน 2559 ครูชนินันท์ ตาวันสี นำนักเรียนเข้ารับการอบรมการปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ
เพื่อความยั่งยืนทางการเกษตรณ ห้องประชุมเขตพัฒนาสังคมบนพื้นที่สูงอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน