18 มกราคม 2560 ตัวแทนนักเรียนเข้าอบรมโครงการสัตย์แพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่ 9
ณ หอประชุมโรงเรียนนาทรายวิทยาคม