รองกำธร เนตรผาบรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และผอ.สมพร เตชุอุ๊ด ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มาพบนักเรียนโรงเรียนนาทรายวิทยาคม
ตามโครงการหัวหน้าส่วนราชการพบนักเรียน ยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้กับนักเรียนและเยาวชนของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดจังหวัดลำพูน(ศอ.ปส.จ.ลพ.) และประชุมร่วมกับคณะทำงานแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา(Lamphun Team)