19 กันยายน 2559 คณะครูโรงเรียนนาทรายวิทยาคมร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียน และนวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับครูในศตวรรษที่ 21 ปี 2559 ณ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม โดยมีอบรมในเรื่อง การออกแบบ และพัฒนาสื่อการสอนในศตวรรษที่ 21 และการสร้าง E-book ด้วย โปรแกรม Flip PDF เพื่อให้คณะครูผลิต และนำสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง