19 มกราคม 2560 ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันภาษา ประจำปี 2560 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน