19 สิงหาคม 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม จัดกิจกรรมจัดค่ายภาษาต่างประเทศสู่ประชาคมอาเซียน (Chinese-English to ASEAN 2016) ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนนาทรายวิทยาคม เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน