19 สิงหาคม 2559 ครูศรุดา นันตุ้ย นำนักเรียนโรงเรียนนาทรายวิทยาคม จำนวน 20 คน เข้าร่วมโครงการรวมพลังเด็กและเยาวชนไทยก้าวสู่การเป็นนักสังคมสงเคราะห์น้อย น้อมถวาย 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย โดยทางโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคม มีจิตอาสา ช่วยเหลือผู้อื่น