22 พฤศจิกายน 2559 ผู้อำนวยการโกศล กัญญสาย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนนาทรายวิทยาคม ได้จัดงาน “รวมพลังแห่งความภักดี”
ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดี
และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายพระบรมราชสมภพปีที่ 89
โดยทางโรงเรียนได้ให้ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้
1. กิจกรรมปฏิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ซึ่งเป็นการทำความดีด้วยวาจา
2. กิจกรรมทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 โดย ครู และนักเรียนร่วมกันเก็บขยะ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ภายในบริเวณโรงเรียนนาทรายวิทยาคม บริเวณถนนจากโรงเรียนนาทรายวิทยาคม จนถึงวัดดอนแก้ว ซึ่งเป็นการทำความดีด้วยกาย
3. กิจกรรมอธิษฐาน ทำสมาธิ สำรวมจิตภาวนา แผ่เมตตา ตั้งใจทำดี โดยนักเรียนทุกคนทำการนั่งสมาธิ