25 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการอบรม “อยู่เย็นเป๋นสุข” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม “ต๋ามฮีตตวยฮอย ผ่อกอยเรื่องฝ้าย ปลูกปั๋นแป๋งขาย เส้นสายวิถีชุมชุน โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น” ในการอบรมนี้ได้เชิญปราชญ์ชาวบ้าน พระครูสุวัฒนนินนาท พ่อณรงค์ สุคำตา และแม่แสงคำ สุขไทย มาให้ความรู้แก่นักเรียน ในเรื่อง ด้ายสายสิญจน์ การสงเคราะห์ พิธีสืบชะตา และการทำสะตวง ซึ่งการอบรมมีวัตถุประสงค์ 
1. เพื่ออนุรักษ์ สืบทอด วัฒนธรรมความเชื่อของท้องถิ่น
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพิธีกรรม ประเพณี พร้อมสามารถนำไปเผยแพร่ได้