26 มกราคม 2560 นักเรียนเข้าร่วมโครงการปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำความยั่งยืนทางการเกษตร ณ บริเวณตลาดนัดสีเขียว
หมู่บ้านนาเลี่ยง ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน