26 ส.ค.59 นักเรียนชุมนุม อย.น้อย ร่วมกิจกรรมรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และทำความสะอาดในหมู่บ้านหมู่ 16 ร่วมกับ อสม.หมู่16