5 กุมภาพันธ์ 2559 "โรงเรียนศีลห้า วิถีชีวิต วิถีครูบา" ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนนาทรายวิทยาคม
ทำบุญตักบาตร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมอยู่ภายใต้โครงการ "โรงเรียนศีลห้า วิถีชีวิต วิถีครูบา"