6 สิงหาคม 2559 อบต.นาทราย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดอบรมนักเรียนแกนนำ อย. ตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องและแม่ค้า เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ณ ห้องโสตฯ