7 ธันวาคม 2559 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนาทรายวิทยาคม ร่วมฟ้อนเจิง และฟ้อนเล็บ ถวายพระนางจามเทวี ปฐมกษัตรีของนครหริภุญไชย ในงาน "วันพระแม่นั่งเมือง" 
ซึ่งเป็นวันคล้ายวันที่พระนางจามเทวีขึ้นนั่งเมืองหรือขึ้นครองเมือง โดยคณะครูและนักเรียนหญิง ร่วมฟ้อนเล็บ จำนวน 220 คน และนักเรียนชายฟ้อนเจิง จำนวน 100 คน