7 มีนาคม 2560 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม จัดกิจกรรมอบรมแนะแนวอาชีพ ตามโครงการพัฒนางานแนะแนว
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เห็นถึงความสำคัญของการเรียนต่อและการประกอบอาชีพ โดยเชิญวิทยากรจากหลากหลายอาชีพ
ดังนี้ 1. คุณกลศาสตร์ เรืองแสน ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลี้
2. คุณเบญจวรรณ แก้วแดง พยาบาลวิชาชีพ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลนาทราย และ
3. ร้อยตำรวจเอกสมพงษ์ ภูมิชัย รอง สวป. สถานีตำรวจภูธรลี้