วันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2559 นักเรียนแกนนำ อย.น้อย โรงเรียนนาทรายวิทยาคม เข้าร่วมอบรมมหกรรม อย.น้อย ภาคเหนือ ที่โรงแรมศิรินาถ จังหวัดเชียงใหม่