25 - 29 มกราคม 2559 ครูและนักเรียนเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่น ครั้งที่ 4 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวลานวัฒนธรรมเทศบาลตำบลเชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย โดยมีเทศบาลตำบลเชียงคานเป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่น โดยแต่ละจังหวัดพิจารณาคัดเลือกหมู่ลูกเสือ/เนตรนารีของสถานศึกษาสังกัด อปท. เข้าร่วมชุมนุมลูกเสือท้องถิ่น