วันที่ 20 มกราคม 2559 กิจกรรมเข้าค่ายกลางวันลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม
เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนปฏิบัติด้วยตนเอง โดยเน้นการทำงานเป็นกลุ่ม เพื่อเป็นการจัดประสบณ์การตามสภาพจริงให้กับผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีความอดทน
ความสามัคคี ความเสียสละ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเป็นผู้มีวินัย