6 มีนาคม 25560 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน
เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนมีความเข้าใจในบทบาทของตน มีความรับผิดชอบหน้าที่ในการปกครองตน
และมีส่วนร่วมในกระบวนการวิถีประชาธิปไตย ผลการเลือกตั้ง นางสาววิไลลักษณ์ ตันยศ ผู้สมัคร หมายเลข 3
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560