11 มีนาคม 2559 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นายสมพร เตซะอุ๊ด ผู้อำนวยกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ให้เกียรติมาเป็นประธานและมอบประกาศนียบัตร
กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมอบช่อดอกไม้ให้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่ได้รับโควตาศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา