6 มีนาคม 2560 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม จัดกิจกรรมปัจฉิมนเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6