20-21 กันยายน 2559คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนาทรายวิทยาคมร่วมกิจกรรมฝึกอบรมศิลปวัฒนธรรมด้านการฟ้อนเจิงรุ่น 2
โดยพ่อครูศรัณ สุวรรณโชติ จากโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา ตามโครงการสืบฮิต สานฮอย ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญานครหริภุญชัย ภายใต้โครงการทุนทางวัฒนธรรมชุมชน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน