21 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรค และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ จัดการประชุมเครือข่าย
และโรงเรียนต้นแบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน โดยมีการเสนอแนวทางการดำเนินงาน การขยายเครือข่ายการดำเนินงานสู่โรงเรียน
แผนรับมือเหตุการณ์ระบาดโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน และผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโรคอาหารเป็นพิษของโรงเรียนนาทรายวิทยาคม
ซึ่งทางโรงเรียนเป็นโรงเรียนต้นแบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน