20 กันยายน 2559 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม จัดกิจกรรมวันเยาวชนขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน
พัฒนาประเทศ ตามคำขวัญที่ว่า “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ” โดยมีการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1. มอบรางวัลคนดีศรีนาทรายวิทยาคม
2. ประกวด ดาว เดือน 3. ประกวดโฟล์คซอง และ 4. ประกวด Cover Dance