20 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์พัฒนาคุณธรรม วัดแม่สารป่าขาม เครือข่ายชมรมกล้าดีศรีลำพูน โดยท่านพระครูกิตติปริยัตินิเวศน์ ปินตาพรหม
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนแกนนำโรงเรียนนาทรายวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 7 คน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ภายใต้โครงการกล้าดีวิถีพอเพียงจังหวัดลำพูน