12 กุมภาพันธ์ 2559 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 นำเสนอโครงงานในกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์เพิ่มศักยภาพสู่การเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้ทำการทดลองและพิสูจน์สิ่งต่าง ๆ ตามความถนัดและความสนใจ รู้จักการวางแผนทำงานอย่างเป็นระบบ   ขั้นตอน  ทำให้รู้จักวิธีการแก้ปัญหาหลายวิธี ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ฝึกทักษะกระบวนการทำงานด้วยตนเอง หรือร่วมกัน ฝึกวิเคราะห์  และประเมินตนเอง ได้รับประสบการณ์ตรง พัฒนาและได้แสดงออกซึ่งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ศึกษา ค้นคว้า และแก้ปัญหาจากการทำงาน มีบทบาทและส่วนร่วมในการเรียนรู้ ผู้เรียนได้ใช้ความรู้  ทักษะและประสบการณ์ของตนเองในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดพลังความอยากรู้อยากเห็น ส่งเสริมให้ผู้เรียนตัดสินใจว่าจะทำอะไร  กับใคร  อย่างไร ทำให้เกิดความมั่นใจ เป็นสิ่งยืนยันว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ทำจริง ในกรณีที่ต้องนำแสดงต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ครูมีหน้าที่ให้คำปรึกษาเท่านั้น