9 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม และวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ โดยท่านรองกำธร เนตรผาบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีการนำเสนอโครงงานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
และมีกิจกรรมฐานที่ 1  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สื่อความคิดกว้างไกล
ฐานที่ 2  เทคนิคการขายมัดใจลูกค้า ฐานที่ 3  ช่างยนต์  สร้างงาน ฐานที่ 4  อิเล็กทรอนิกส์  พลิกอาชีพ ฐานที่ 5  สามัญสัมพันธ์ 
สานฝันผู้เรียน ฐานที่ 6  ภาษาน่ารู้  มุ่งสู่อาเซียน ฐานที่ 7  แผนที่หรรษา  พาไปท่องเที่ยว ฐานที่ 8  คหกรรมน่ารู้  มุ่งสู่อาชีพ
ฐานที่ 9  STEM  วิทย์-คณิต  พิชิตฝัน ฐานที่ 10 เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงชีวิตและกิจกรรมบริการตัดผมชายและ
กิจกรรมบริการถ่ายรูปซึ่งกิจกรรมแต่ละฐานเป็นกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้