11 มีนาคม 2559 นักเรียนเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
นักเรียนโรงเรียนนาทรายวิทยาคมเลือกตั้งประธานนักเรียนเพื่อปลูกฝั่งการเป็นประชาธิปไตย
จะเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบอบประชาธิปไตยซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการนำไปใช้สังคมและชุมชน
 เป็นการเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตป็นการสร้างลักษณะนิสัยให้
ผู้เรียนได้รู้จักระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์และกติกาของสังคมตลอดจนรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ของตน ทีมงาน
รับผิดชอบชุมชน และสังคมได้อย่างเหมาะสม  โดยโรงเรียนต้องนำรูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นประชาธิปไตย รู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่ และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตย สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข