3 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 ครูและนักเรียนไปศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย - จีน
ของนักเรียนในจังหวัดลำพูน ณ กรุงเทพฯ จังหวัดเพรชบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสุพรรณบุรี