27 - 28 มกราคม 2559 ครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ณ จังหวัดระยอง