วันที่ 21 มกราคม 2559 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ใช้สถานที่หอประชุมโรงเรียนนาทรายวิทยาคมเป็นสถานที่จัดการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพครู
และนักเรียนแกนนำ อย.น้อย จังหวัดลำพูน เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค และมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม สามารถเฝ้าระวังอาหารและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยทั้งในโรงเรียนและชุมชน ทั้งนี้มีนักเรียนจากสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาลำพูน และสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาลำพูนเข้าร่วมการอบรม