กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 


นางสุธาสินี เสนาใหม่
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
สอนวิชาคณิตศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาตร์

 

นางสาวอัจฉรา กฐินเทศ
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
สอนวิชาคณิตศาสตร์