สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ณ เทศบาลนครแม่สอด
ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 22 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัสษา  แปทู
 
1. นางวิมล  รุ่งสุขเกษมสันต์
 
2 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ม.4-ม.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นางสาวพิภาธร  ปัญโปธา
 
1. นางสาวพัชรินทร์  พิมพ์โคตร
 
3 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 26 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  หอคำเครื่อง
 
1. นางวิมล  รุ่งสุขเกษมสันต์
 
4 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 62 ทองแดง 19 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นางสาวปุณยาพร  เส้าเปา
 
1. นางวิมล  รุ่งสุขเกษมสันต์
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กชายชลธี  แก้วทา
2. เด็กชายสุกฤษฎิ์  สุคำอ้าย
 
1. นางสาวปิยะนุช  เปลี่ยนแก้ว
2. นางสาวอรพิน  สุภาวงศ์
 
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87.33 ทอง 7 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นางสาวกิตติพร  จันทะ
2. นางสาวธิฎินันท์   กันทะมาดา
 
1. นางสาวปิยะนุช  เปลี่ยนแก้ว
2. นางสาวอรพิน  สุภาวงศ์
 
7 ศิลปะ การประกวดรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.6 83.66 ทอง 7 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พะลึก
2. นายธีรภัทร  สิงห์ตัน
3. เด็กชายพงศ์ปณต  เนตรทองคงคา
4. เด็กหญิงพัชนา  นันตาดี
5. นางสาวภักดีพร  ประกอบวุฒิกุล
6. เด็กชายวโรดม  สมพงษ์อุทัย
7. เด็กชายอติศักดิ์  ผ่องปัญญา
8. นางสาวอทิติ  ศรีพร
 
1. นายจักรพันธ์  กันธะวัง
2. นางสาวปิยะนุช  เปลี่ยนแก้ว
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  แก้วคำ
2. เด็กชายพงศธร  อินต๊ะเทพ
3. เด็กชายวรวุฒิ  วงค์วิริยะ
 
1. นายมิตรชัย  สังสถิตย์
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.4-ม.6 83 ทอง 6 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นายธีรภัทร  เมืองคำ
2. นายปราการ  ไทยใหม่
3. นายพลกฤต  เผ่าพิทักษ์มุนี
 
1. นางสาวชริตตา   ศรีวิโรจน์
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กชายนริน  เมืองเต็ม
2. เด็กชายนเรศ  เมืองเต็ม
3. เด็กชายอติชาติ  จันทร์ขวา
 
1. นางสาวพุทธิดา  สุวรรณวงค์
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65.67 ทองแดง 18 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรพร  วงศ์ฤดีเจริญกุล
 
1. นางศศิธร  มีสอน
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 11 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นางสาวนภัส  แก้วกุสุมาลย์
 
1. นางสาววรัญญา  ป้อมฝั้น
 
13 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 78 เงิน 11 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงปภัสสร  วนาการวงศ์
 
1. นางปวีณา  แก้วมูล
 
14 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 10 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  สุดวิลัย
 
1. นางศศิพร  บุญจูบุตร
 
15 โครงงาน โครงงานภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 20 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงกานต์มณี  ตาธิยะ
2. เด็กหญิงวธิดา  นันตาดี
3. เด็กหญิงวรัชยา  เมืองตาแก้ว
 
1. นางสาวพิชญากร  ล้อมกรรวี