สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงธิฏินันท์  กันทะมาดา
2. เด็กชายสุกฤษฎิ์  สุคำอ้าย
 
1. นางสาวอรพิน  สุภาวงศ์
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัส  แก้วกุสุมาลย์
 
1. นางสาววรัญญา  ป้อมฝั้น
 
3 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 25 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  สุดวิลัย
 
1. นางสาวพัชรินทร์  พิมพ์โคตร
 
4 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ม.4-ม.6 77.33 เงิน 18 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นางสาวอภิชญา  ดีนุ
 
1. นางสาวพัชรินทร์  พิมพ์โคตร
 
5 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 31 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัสษา  แปทู
 
1. นางวิมล  รุ่งสุขเกษมสันต์
 
6 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 15 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นางสาวกิตติพร  จันทะ
 
1. นางวิมล  รุ่งสุขเกษมสันต์
 
7 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 83 ทอง 7 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นางสาวกวินตรา  สิงห์สาละวินไพร
2. นายศิรวิทย์  แสนคำมูล
 
1. นางสาวอรพิน  สุภาวงศ์
 
8 ศิลปะ การประกวดรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.6 66 ทองแดง 7 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นายจิรายุทธ  ธินิยา
2. นายธนัญชา  ตาฝั้น
3. เด็กชายพงศ์ปณต  เนตรทองคงคา
4. เด็กหญิงพัชชา  นันตาดี
5. นางสาวพิมพิกา  สิงห์ก่ำ
6. นางสาวภักดีพร  ประกอบวุฒิกุล
7. นายสงกรานต์  สุนันตา
8. นางสาวสุดาพร  หล้าหมี
9. เด็กชายอติศักดิิ์  ผ่องปัญญา
10. เด็กหญิงอทิติ  ศรีพร
 
1. นางสาวปิยะนุช  เปลี่ยนแก้ว
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.1-ม.3 86 ทอง 7 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  เมืองคำ
2. เด็กชายปราการ  ไทยใหม่
3. เด็กชายพลกฤต  เผ่าพิทักษ์มุนี
 
1. นางสาวชริตตา  ศรีวิโรจน์
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.4-ม.6 84 ทอง 7 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นายณรงค์ฤทธิ์  คำสมุทร
2. นายณรงค์ศักดิ์  ตาฝั้น
3. นายณัฐวุฒิ  คำสมุทร์
 
1. นายมิตรชัย  สังสถิตย์
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84.7 ทอง 4 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กชายนริน  เมืองเต็ม
2. เด็กชายนเรศ  เมืองเต็ม
3. เด็กชายอติชาติ  จันทร์ขวา
 
1. นางสาวพุทธิดา  สุวรรณวงค์
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ม.1-ม.3 69.66 ทองแดง 11 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงธันยพร  ตันยศ
2. เด็กหญิงปิยะมาศ  เมืองเต็ม
3. เด็กหญิงสโรชา  เอี่ยมฤทธิ์
 
1. นางสาวชนินันท์  ตาวันสี
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ม.4-ม.6 76 เงิน 9 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นางสาววรารัตน์  ติ๊บจื้อ
2. นางสาวศศิรา  บุญมา
3. นางสาวอภิชญา  เย็นเอี่ยม
 
1. นางสาววรัญญา  ป้อมฝั้น
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 8 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นายไชยา  บุญทานุช
 
1. นางศศิธร  มีสอน
 
15 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 77.33 เงิน 9 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงปภัสสร  วนาการวงศ์
 
1. นางปวีณา  แก้วมูล
 
16 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 10 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิกา  ปุ๊ดภาษี
 
1. นางศศิพร  บุญจูบุตร
 
17 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.4-ม.6 52 ชมเชย 11 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นางสาวนันฑิตา  จันเป็ง
 
1. นางสาวชื่นขวัญ  แสงคำ
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 6 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นางสาวกัลยรัตน์  ดีนุ
2. นางสาวจุฑามาศ  สุนันตา
3. นางสาวพิภาธร  ปันโปธา
4. นางสาวลักษณาพร  ตันศรีวงษ์
5. นางสาวศยามล  สิงห์ก่ำ
6. นายอนุชา  ดอนจันทร์ไพร
 
1. นางสาวพิชญากร  ล้อมกรรวี
2. นายวรินทร  ตุ้มทอง
 
19 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6 77 เงิน 9 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นายจิรพนธ์  ตาจา
2. นางสาวฑิมพิกา    อุตพรหม
3. นางสาววีรญา  ปาวงค์
 
1. นางพิมพ์นิภา  กันทะธง
2. นายเกื้อกูล  แก้วจันทร์
 
20 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 58 ชมเชย 27 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนัชพร  ปัญญาอุด
2. เด็กหญิงพรพิมล  เฟยธิก๋า
3. เด็กหญิงสุรนุช  ชัยอนุพงษ์
 
1. นางวรารักษ์  เขตสิทธิ
2. นางอัจฉราภรณ์  แก้วจันทร์
 
21 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 9 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  โอภาเสกสรรค์
2. นางสาวน้ำฝน  มณีรัตนรุ่งโรจน์
3. นายวรากร  ระมั่ง
 
1. นางสาวชลัญญา  แนบสนิทธรรม
2. นางสาวสุธินันท์  แก้วคือ
 
22 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 56 ชมเชย 25 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  ก๋องต๊ะ
2. เด็กชายธีรวัฒน์  แสนคำมูล
3. เด็กหญิงพนัชกร  หมื่นเมา
 
1. นางสุธาสินี  เสนาใหม่
2. นางสาวอรทัย  อิสระภาพ
 
23 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 10 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นางสาวการะเกด  พัลลา
2. นายจิรายุทธ  ศรีทาสร้อย
3. นายศิรวิทย์  ธินิยา
 
1. นางสาวอัจฉรา  กฐินเทศ
2. นางสาวเสาวภา  โนจา