เนื่องในวันที่ 27 ม.ค.61 เป็นวันคล้ายสถาปนายุวกาชาด กิจกรรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนนาทรายวิทยาคม
ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในบริเวณโรงเรียนและบริเวณชุมชนใกล้ๆ โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ
อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมตามอุดมการณ์ของยุวกาชาด

Previous Image Play/Pause Next Image
Previous Image Play/Pause Next Image