17 กรกฎาคม 2560 ในวันนี้ทางโรงเรียนนาทรายวิทยาคม จัดกิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนกับนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตูเจียงเยี้ยน จินเยี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน
โดยนักเรียนได้เรียนรู้ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ดนตรีไทย การทอผ้า และการทำกระดาษสา จากคณะครู และนักเรียนโรงเรียนนาทรายวิทยาคม

Previous Image Play/Pause Next Image
Previous Image Play/Pause Next Image