21 กรกฎาคม 2560 คณะครู และตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 40 คน ร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานโรงเรียนปลอดบุหรี่และสุรา
โดยมีการบรรยายสรุปกิจกรรม อภิปรายผล การแก้ไขปัญหาของโรงเรียนนาทรายวิทยาคม พร้อมร่วมกันจัดทำแผนโรงเรียนปลอดบุหรี่ และสุรา

Previous Image Play/Pause Next Image
Previous Image Play/Pause Next Image