26 มิถุนายน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนนาทรายวิทยาคม จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงผลงาน
และเป็นการเชิดชูเกียรติของท่านสุนทรภู่ โดยมีการประกวดแข่งขัน ดังนี้ 1. ประกวดวาดภาพระบายสี 2. การแข่งขันเรียงความ 3. การแข่งขันคัดลายมือ
4. ประกวดการแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี และ 5. การประกวดป้ายนิเทศ

Previous Image Play/Pause Next Image
Previous Image Play/Pause Next Image